Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 397

Номер на тръжна процедура: 397

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Шумен

Населено място: село Църквица, община Никола Козлево, област Шумен

Област: Шумен

Описание: Поземлен имот с идентификатор 78656.122.36 по кадастрална карта на село Църквица, община Никола Козлево, област Шумен с площ 2203 кв. м., с начин на трайно ползване: "За друг вид застрояване", заедно с построената в него сграда с идентификатор 78656.122.36.1 със застроена площ 77 кв. м. с предназначение "Сграда на транспорта"

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 24.06.2022

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 21.06.2022

Валидност на процедурата: 04.07.2022

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2203.00

Местонахождение на имота: село Църквица, община Никола Козлево, област Шумен

Начална тръжна цена: 6850.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 550.00 лв. без ДДС

Депозит: 120.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи