Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Номер на тръжна процедура Продавач Населено място Област Кратко описание на обекта на търга Тип процедура Дата на провеждане на търга Начален час на търга Крайна дата за подаване на документи Валидност на процедурата Площ Начална тръжна цена Стъпка за наддаване Дата на публикуване Операции
191 ЕКОЕЛ- ЕАД - в ликвидация Плевен Плевен Поземлен имот с идентификатор 56722.666.1005 по кадастралната карта на гр. Плевен електронен търг 11:00 25.02.2021 785.00 кв. м 33600.00 лв. без ДДС 1680.00 лв. без ДДС 25.11.2020 Детайли
190 ЕКОЕЛ- ЕАД - в ликвидация Плевен Плевен Поземлен имот с идентификатор 56722.666.118 по кадастралната карта на гр. Плевен електронен търг 11:00 25.02.2021 1255.00 кв. м 51400.00 лв. без ДДС 2570.00 лв. без ДДС 25.11.2020 Детайли
189 ЕКОЕЛ- ЕАД - в ликвидация Плевен Плевен Поземлен имот с идентификатор 56722.666.106 по кадастралната карта на гр. Плевен електронен търг 11:00 25.02.2021 1902.00 кв. м 76700.00 лв. без ДДС 3835.00 лв. без ДДС 25.11.2020 Детайли
188 Напоителни системи ЕАД с. Мухово Софийска област Апартамент № 1, първи етаж, със застроена площ 72,25 кв.м., източен, находящ се в село Мухово, община Ихтиман, област Софийска електронен търг 11:00 09.12.2020 72.25 кв. м 14214.00 лв. без ДДС 1422.00 лв. без ДДС 23.11.2020 Детайли
187 Напоителни системи ЕАД с. Мухово Софийска област Апартамент № 1,със застроена площ 103,23 кв.м., в село Мухово, община Ихтиман, област Софийска електронен търг 11:00 08.12.2020 103.23 кв. м 19356.00 лв. без ДДС 1936.00 лв. без ДДС 23.11.2020 Детайли
186 Напоителни системи ЕАД гр. Пловдив Пловдив Изравнител ДКК до КЦМ електронен търг 11:00 07.12.2020 41236.00 кв. м 373170.00 лв. без ДДС 37317.00 лв. без ДДС 23.11.2020 Детайли
185 Областен управител, Областна администрация - Монтана гр.Берковица Монтана недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 03928.512.591.1.21 със ЗП 50,20 кв. м, електронен търг 11.12.2020 13:00 08.12.2020 19.02.2021 50.20 кв. м 34800.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 20.11.2020 Детайли
184 Областен управител, Областна администрация - Монтана с. Долна Вереница Монтана урегулиран поземлен имот /УПИ/ II с площ 585 кв. м в кв. 98 по плана на село Долна Вереница електронен търг 11:00 19.02.2021 585.00 кв. м 6340.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 20.11.2020 Детайли
183 Областен управител, Областна администрация - Монтана с. Долна Вереница Монтана урегулиран поземлен имот /УПИ/ I с площ 734 кв. м в кв. 98 по плана на село Долна Вереница електронен търг 10:00 19.02.2021 734.00 кв. м 7960.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 20.11.2020 Детайли
182 Областен управител, Областна администрация - Видин с. Връв Видин Поземлен имот №831 с площ 400 кв.м., ведно с построената в него масивна жил. сграда с площ 56 кв.м. електронен търг 13:30 09.01.2021 400.00 кв. м 1710.00 лв. без ДДС 150.00 лв. без ДДС 10.11.2020 Детайли
181 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с. Кабиле Ямбол УПИ VII 23, в кв. 12 по ПУП на с. Кабиле, общ. „Тунджа“, област Ямбол“, с площ от 560 кв.м., с отреждане „за жилищно застрояване" електронен търг 03.12.2020 10:00 30.11.2020 06.02.2021 560.00 кв. м 7020.00 лв. без ДДС 350.00 лв. без ДДС 06.11.2020 Детайли
180 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД гр.Айтос Бургас Самостоятелно обособени обекти - ГАРАЖИ № 1, № 2 и № 3, всеки с площ от 24.50 кв.метра, находящи се в гр.Айтос на ул. „Любен Каравелов“ № 4 електронен търг 11:00 05.01.2021 24.50 кв. м 42000.00 лв. без ДДС 2100.00 лв. без ДДС 05.11.2020 Детайли
178 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас, община Бургас Бургас СОС с идентификатор 07079.611.224.1.6 с площ 104,34 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. "Софроний" № 12, с предназначение: жилище, апартамент. електронен търг 10:30 21.12.2020 104.34 кв. м 143183.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 21.10.2020 Детайли
176 Научноизследователски строителен институт - НИСИ ЕООД гр. Русе Русе Трети и четвърти етаж от четириетажна масивна сграда в гр.Русе, ул.“Алея Топола“ №6, бл.“Божур“ електронен търг 14:00 15.12.2020 1233.88 кв. м 565000.00 лв. без ДДС 5650.00 лв. без ДДС 14.10.2020 Детайли
171 Областен управител, Областна администрация - Сливен с.Злати войвода Сливен Поземлен имот с идентификатор 30990.501.794 по КККР на с. Злати войвода, община Сливен, с площ 3618 кв.м., ведно с построените в имота сгради електронен търг 10:00 11.01.2021 3618.00 кв. м 25240.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 12.10.2020 Детайли
157 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик Белово Пазарджик ПИ с идентификатор 03592.503.1920 с площ 620 кв.м., актуван с АДС №7189/19.06.2019 г., находящ се в гр. Белово, ул. "Освобождение"; електронен търг 11:00 31.12.2020 620.00 кв. м 13100.00 лв. без ДДС 700.00 лв. без ДДС 30.09.2020 Детайли
156 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик Белово Пазарджик ПИ с идентификатор 03592.503.1919 с площ 734 кв.м., актуван с АДС№7188/19.06.2019 г., находящ се в гр. Белово, ул. "Освобождение" електронен търг 11:00 31.12.2020 734.00 кв. м 15500.00 лв. без ДДС 800.00 лв. без ДДС 30.09.2020 Детайли
155 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик Белово Пазарджик ПИ с идентификатор 03592.503.1918 с площ 801 кв.м., актуван с АДС №7187/19.06.2019 г., находящ се в гр. Белово, ул. "Освобождение"; електронен търг 14.12.2020 11:00 09.12.2020 30.12.2020 801.00 кв. м 16920.00 лв. без ДДС 800.00 лв. без ДДС 29.09.2020 Детайли
154 Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" АД, гр.Русе Русе Русе Процедура за провеждане на електронен търг за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.3161, ведно с построената в този имот СГРАДА с идентиф електронен търг 14:00 23.12.2020 4145.00 кв. м 1856580.00 лв. без ДДС 18566.00 лв. без ДДС 25.09.2020 Детайли
145 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с. Шарково Ямбол Сграда с идентификатор 83051.501.118.1 със ЗП 86 кв.м и Сграда с идентификатор 83051.501.118.2 със застроена площ 81 кв. м по КККР на с. Шарково електронен търг 10:00 27.11.2020 167.00 кв. м 8630.00 лв. без ДДС 431.00 лв. без ДДС 27.08.2020 Детайли