Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Номер на тръжна процедура Продавач Населено място Област Кратко описание на обекта на търга Тип процедура Дата на провеждане на търга Начален час на търга Крайна дата за подаване на документи Валидност на процедурата Площ Начална тръжна цена Стъпка за наддаване Дата на публикуване Операции
828 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД Гр.Долна баня Софийска област 30 бр. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ДОЛНА БАНЯ, ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА електронен търг 11:00 12.07.2024 35293.00 кв. м 1170620.00 лв. без ДДС 23412.00 лв. без ДДС 12.04.2024 Детайли
827 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД с. Горна Василица, община Костенец, Софийска област ПИ с площ от 2.671 дка с идентификатор 18561.437.485 и ПИ с площ от 2.495 дка с идентификатор 18561.437.449 в с. Горна Василица, община Костенец, електронен търг 11:00 09.07.2024 5166.00 кв. м 28610.00 лв. без ДДС 572.00 лв. без ДДС 09.04.2024 Детайли
826 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Чирпан Стара Загора САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 81414.502.3731.3.6 по КККР гр. Чирпан, ж.к. „Младост“ бл. 16, вх. А, ет. 2, ап. 6 електронен търг 14:00 05.07.2024 65.04 кв. м 24620.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 05.04.2024 Детайли
825 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Чирпан Стара Загора САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 81414.502.3731.3.34 по КККР на гр. Чирпан, ж.к. „Младост“ бл. 16, вх. В, ет. 2, ап. 34 електронен търг 13:30 05.07.2024 79.38 кв. м 32310.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 05.04.2024 Детайли
824 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Чирпан Стара Загора САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (ГАРАЖ) с идентификатор 81414.501.136.2.69 по КККР на гр. Чирпан, ул. „Д-р Петър Генов“ №12, вх. А, ет. 1 електронен търг 07.05.2024 13:00 29.04.2024 05.07.2024 21.69 кв. м 7140.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 05.04.2024 Детайли
823 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Чирпан Стара Загора САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 81414.501.136.2.62 по КККР на гр. Чирпан, ул. „Д-р Петър Генов“ №12, вх. В, ет. 8, ап. 62 електронен търг 11:00 05.07.2024 52.77 кв. м 22500.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 05.04.2024 Детайли
822 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Чирпан Стара Загора САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 81414.501.136.2.44 по КККР на гр. Чирпан ул. „Д-р Петър Генов“ №12, вх. В, ет. 2, ап. 44 електронен търг 07.05.2024 10:30 29.04.2024 03.07.2024 52.77 кв. м 22910.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 03.04.2024 Детайли
821 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Чирпан Стара Загора САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 81414.501.136.2.34 по КККР на гр. Чирпан, ул. „Д-р Петър Генов“ №12, вх. Б, ет. 6, ап. 34 електронен търг 09:30 03.07.2024 80.40 кв. м 37280.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 03.04.2024 Детайли
820 Областен управител, Областна администрация - Видин с.Ясен, общ.Ново село Видин „Незастроено дворно място, съставляващо поземлен имот (ПИ) №255, в кв. 27, по кадастралния план на с. Ясен, община Ново село, област Видин. електронен търг 13:30 27.06.2024 1470.00 кв. м 14090.00 лв. без ДДС 705.00 лв. без ДДС 29.03.2024 Детайли
819 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Чирпан Стара Загора Поземлен имот с идентификатор 81414.502.3108, гр. Чирпан, ТПТ: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 м), площ 536 кв. м електронен търг 25.04.2024 09:30 22.04.2024 27.06.2024 536.00 кв. м 11170.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 28.03.2024 Детайли
817 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД село Разделна Варна 4 броя ПИ с идентиф. № 61741.18.5, 61741.18.1, 61741.18.2 и 61741.18.3 в с. Разделна, община Белослав, област Варна, местност СТАРА ГАРА електронен търг 11:00 25.04.2024 21328.00 кв. м 863010.00 лв. без ДДС 17260.00 лв. без ДДС 25.03.2024 Детайли
816 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Соколец Бургас УПИ I-3, кв. 9, целият с площ 615.65кв.м. по ПУП одобрен със Заповед № РД- 08-593/18.10.2022г.от кмета на община Руен, находящ се в с. Соколец. електронен търг 11:00 22.05.2024 615.65 кв. м 4793.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 22.03.2024 Детайли
815 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Речица Бургас Урегулиран поземлен имот ІІ, кв. 3, целият с площ от 349,83 кв.м. по ПУП, одобрен със Заповед № РД-08-183/09.02.2023 год. на кмета на община Руен. електронен търг 07.05.2024 10:00 29.04.2024 21.05.2024 349.83 кв. м 2492.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 21.03.2024 Детайли
814 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Кръстина Бургас УПИ IX д.им. в кв. 37, с площ 1050 кв.м.,застроен, по плана на с. Кръстина, одобрен със Заповед № 158/21.03.1930 и Заповед № 947/31.03.1930г. електронен търг 11:00 20.05.2024 1050.00 кв. м 13000.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 20.03.2024 Детайли
813 Областен управител, Областна администрация - Силистра гр. Дулово Силистра Поземлен имот с идентификатор 24030.501.1316, ведно с построените в него четири сгради електронен търг 11:00 20.06.2024 199.00 кв. м 48300.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 20.03.2024 Детайли
811 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД Варна Варна Поземлен имот с идентификатор 10135.2517.5066 гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Приморски“, местност „Манастирски рид“, с площ от 6952 кв. електронен търг 11:00 19.06.2024 6952.00 кв. м 946200.00 лв. без ДДС 18924.00 лв. без ДДС 19.03.2024 Детайли
810 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД София София МАГАЗИН № 3 (три), находящ се в град София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 26 електронен търг 11:00 19.06.2024 1270.45 кв. м 3618390.00 лв. без ДДС 72368.00 лв. без ДДС 19.03.2024 Детайли
809 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр.Лом Монтана ПИ с идентификатор 44238.505.6229, ведно с прилежащо застрояване СГРАДА, с идентификатор 44238.505.6229.1, в град Лом, ул. Александър Стамболийски № 1 електронен търг 11:00 19.06.2024 1309.00 кв. м 658180.00 лв. без ДДС 13164.00 лв. без ДДС 19.03.2024 Детайли
806 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Речица Бургас Урегулиран поземлен имот І, кв. 3, целият с площ от 349,67 кв.м. по ПУП, одобрен със Заповед № РД-08-183/09.02.2023 год. на кмета на община Руен. електронен търг 07.05.2024 11:00 29.04.2024 20.05.2024 349.67 кв. м 2646.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 18.03.2024 Детайли
796 Областен управител, Областна администрация - Русе Русе Русе Продажба на имот ЧДС, представляващ 2 бр. СОС в част от сграда 63427.2.1502.1 по КККР на гр. Русе, ул. Александровска №61 електронен търг 10:00 13.05.2024 308.24 кв. м 306700.00 лв. без ДДС 6134.00 лв. без ДДС 12.03.2024 Детайли
793 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с. Безмер Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03229.29.22.12.19 по КККР на с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол електронен търг 24.04.2024 11:45 19.04.2024 08.06.2024 95.71 кв. м 9600.00 лв. без ДДС 480.00 лв. без ДДС 08.03.2024 Детайли
791 Областен управител, Областна администрация - Ямбол Безмер Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03229.29.22.12.6 по КККР на с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол електронен търг 25.04.2024 11:00 22.04.2024 08.06.2024 74.49 кв. м 7800.00 лв. без ДДС 390.00 лв. без ДДС 08.03.2024 Детайли
788 Областен управител, Областна администрация - Ямбол Безмер Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03229.29.22.12.5 по КККР на с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол електронен търг 26.04.2024 10:15 23.04.2024 07.06.2024 64.83 кв. м 6800.00 лв. без ДДС 340.00 лв. без ДДС 07.03.2024 Детайли
787 Областен управител, Областна администрация - Ямбол Безмер Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03229.29.22.12.4 по КККР на с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол електронен търг 25.04.2024 09:30 22.04.2024 07.06.2024 71.06 кв. м 7400.00 лв. без ДДС 370.00 лв. без ДДС 07.03.2024 Детайли
782 Областен управител, Областна администрация - Сливен гр. Сливен Сливен ПИ с идентификатор 67338.537.44 по КККР на гр. Сливен, с площ 264 кв.м., ведно с построените в имота сгради. НТП: Ниско застрояване (до 10m) електронен търг 10:00 20.05.2024 264.00 кв. м 26050.00 лв. без ДДС 1300.00 лв. без ДДС 20.02.2024 Детайли
780 Областен управител, Областна администрация - Добрич Балчик Добрич Поземлен имот с идентификатор 02508.51.544 по КККР на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, земя с площ 431 кв.м. електронен търг 11:00 21.05.2024 431.00 кв. м 45686.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 20.02.2024 Детайли
779 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр.Харманли Хасково САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 77181.11.203.1.23, С АДРЕС: УЛ. „РИЛА“ № 8, ЕТ. 4, С ПЛОЩ ОТ 114 КВ.М, В ГРАД ХАРМАНЛИ,ОБЩИНА ХАРМАНЛИ електронен търг 11:00 13.05.2024 114.00 кв. м 59330.00 лв. без ДДС 1187.00 лв. без ДДС 13.02.2024 Детайли
770 "СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД гр. Сливен Сливен Апартамент № 34 с идентификатор 67338.525.115.1.34, гр. Сливен със застроена площ 66.30 кв.м. и избено помещение с полезна площ от 5.32 кв.м. електронен търг 10:30 26.04.2024 66.30 кв. м 92200.00 лв. без ДДС 922.00 лв. без ДДС 25.01.2024 Детайли