Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Номер на тръжна процедура Продавач Населено място Област Кратко описание на обекта на търга Тип процедура Дата на провеждане на търга Начален час на търга Крайна дата за подаване на документи Валидност на процедурата Площ Начална тръжна цена Стъпка за наддаване Дата на публикуване Операции
179 Областен управител, Областна администрация - Видин с. Боровица Видин - Ветеринарна лечебница – едноетажна, монолитна сграда със застр. площ 138 кв.м., постр. 1975г. - Терен с площ 294 кв.м., електронен търг 13:30 29.12.2020 294.00 кв. м 5890.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 30.10.2020 Детайли
178 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас, община Бургас Бургас СОС с идентификатор 07079.611.224.1.6 с площ 104,34 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. "Софроний" № 12, с предназначение: жилище, апартамент. електронен търг 10:30 21.12.2020 104.34 кв. м 143183.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 21.10.2020 Детайли
177 "Холдинг Български Държавни Железници" ЕАД гр. Приморско Бургас „Земя /Урегулиран поземлен имот/ с площ 405 (четиристотин и пет) кв.м., находяща се в гр. Приморско, ул. „Трети март” електронен търг 10:00 22.11.2020 405.00 кв. м 102046.00 лв. без ДДС 1050.00 лв. без ДДС 21.10.2020 Детайли
176 Научноизследователски строителен институт - НИСИ ЕООД гр. Русе Русе Трети и четвърти етаж от четириетажна масивна сграда в гр.Русе, ул.“Алея Топола“ №6, бл.“Божур“ електронен търг 14:00 15.12.2020 1233.88 кв. м 565000.00 лв. без ДДС 5650.00 лв. без ДДС 14.10.2020 Детайли
175 ВРАНА ЕАД гр. София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.20, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 04.11.2020 10:00 30.10.2020 12.12.2020 63.59 кв. м 37800.00 лв. без ДДС 756.00 лв. без ДДС 13.10.2020 Детайли
174 ВРАНА ЕАД гр. София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.39, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 10.11.2020 10:00 05.11.2020 14.12.2020 65.86 кв. м 34000.00 лв. без ДДС 680.00 лв. без ДДС 15.10.2020 Детайли
173 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.32, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 09.11.2020 10:00 04.11.2020 12.12.2020 42.46 кв. м 21900.00 лв. без ДДС 438.00 лв. без ДДС 13.10.2020 Детайли
171 Областен управител, Областна администрация - Сливен с.Злати войвода Сливен Поземлен имот с идентификатор 30990.501.794 по КККР на с. Злати войвода, община Сливен, с площ 3618 кв.м., ведно с построените в имота сгради електронен търг 10:00 11.01.2021 3618.00 кв. м 25240.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 12.10.2020 Детайли
167 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.25, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 02.11.2020 11:00 28.10.2020 12.12.2020 49.64 кв. м 25600.00 лв. без ДДС 512.00 лв. без ДДС 12.10.2020 Детайли
166 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.21, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 11.11.2020 10:00 06.11.2020 19.12.2020 70.85 кв. м 37800.00 лв. без ДДС 756.00 лв. без ДДС 20.10.2020 Детайли
164 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.16, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 11:00 26.12.2020 50.49 кв. м 26000.00 лв. без ДДС 520.00 лв. без ДДС 27.10.2020 Детайли
162 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.9, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 11.11.2020 13:00 06.11.2020 19.12.2020 85.60 кв. м 44200.00 лв. без ДДС 884.00 лв. без ДДС 20.10.2020 Детайли
161 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3098.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, област София /столица електронен търг 02.11.2020 11:00 28.10.2020 12.12.2020 33.09 кв. м 20000.00 лв. без ДДС 400.00 лв. без ДДС 12.10.2020 Детайли
160 АППК гр. Бяла черква Велико Търново Ветеринарна лечебница – дворно място, с площ от 2730 кв. м, заедно с построената в него сграда със застроена площ от 135 кв. м електронен търг 11.11.2020 11:00 06.11.2020 13.11.2020 2730.00 кв. м 40000.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС 09.10.2020 Детайли
159 АППК с. Горни Дъбник Плевен Поземлен имот № 212003, с площ 12 209 кв. м електронен търг 11:00 09.11.2020 12209.00 кв. м 30000.00 лв. без ДДС 2500.00 лв. без ДДС 09.10.2020 Детайли
157 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик Белово Пазарджик ПИ с идентификатор 03592.503.1920 с площ 620 кв.м., актуван с АДС №7189/19.06.2019 г., находящ се в гр. Белово, ул. "Освобождение"; електронен търг 11:00 31.12.2020 620.00 кв. м 13100.00 лв. без ДДС 700.00 лв. без ДДС 30.09.2020 Детайли
156 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик Белово Пазарджик ПИ с идентификатор 03592.503.1919 с площ 734 кв.м., актуван с АДС№7188/19.06.2019 г., находящ се в гр. Белово, ул. "Освобождение" електронен търг 11:00 31.12.2020 734.00 кв. м 15500.00 лв. без ДДС 800.00 лв. без ДДС 30.09.2020 Детайли
155 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик Белово Пазарджик ПИ с идентификатор 03592.503.1918 с площ 801 кв.м., актуван с АДС №7187/19.06.2019 г., находящ се в гр. Белово, ул. "Освобождение"; електронен търг 11:00 30.12.2020 801.00 кв. м 16920.00 лв. без ДДС 800.00 лв. без ДДС 29.09.2020 Детайли
154 Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" АД, гр.Русе Русе Русе Процедура за провеждане на електронен търг за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.3161, ведно с построената в този имот СГРАДА с идентиф електронен търг 14:00 23.12.2020 4145.00 кв. м 1856580.00 лв. без ДДС 18566.00 лв. без ДДС 25.09.2020 Детайли
152 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас Поземлен имот с идентификатор 36525.301.42, с адрес: гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас електронен търг 12:00 23.11.2020 12848.00 кв. м 35947.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 21.09.2020 Детайли
151 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас Поземлен имот с идентификатор 36525.301.48, с адрес: гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас електронен търг 16:00 23.11.2020 11721.00 кв. м 58605.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 21.09.2020 Детайли
150 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас Поземлен имот с идентификатор 36525.301.41, с адрес: гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас с построените в него сгради електронен търг 14:00 23.11.2020 21720.00 кв. м 48612.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 21.09.2020 Детайли
149 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас Поземлен имот с идентификатор 36525.301.3, с адрес: гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас електронен търг 10:00 16.11.2020 30617.00 кв. м 153085.00 лв. без ДДС 1531.00 лв. без ДДС 14.09.2020 Детайли
145 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с. Шарково Ямбол Сграда с идентификатор 83051.501.118.1 със ЗП 86 кв.м и Сграда с идентификатор 83051.501.118.2 със застроена площ 81 кв. м по КККР на с. Шарково електронен търг 10:00 27.11.2020 167.00 кв. м 8630.00 лв. без ДДС 431.00 лв. без ДДС 27.08.2020 Детайли
127 Областен управител, Областна администрация - Разград с. Бисерци Разград Поземлен имот с идентификатор 04131.308.452 с площ 10 123 кв. м. в с. Бисерци, общ. Кубрат електронен търг 13:00 31.10.2020 10123.00 кв. м 10100.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 30.07.2020 Детайли
126 Областен управител, Областна администрация - Разград с. Бисерци Разград Поземлен имот с идентификатор 04131.308.451 с площ 11 841 кв.м в с. Бисерци, общ. Кубрат електронен търг 06.11.2020 10:30 03.11.2020 07.11.2020 11841.00 кв. м 14200.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 30.07.2020 Детайли