Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Номер на тръжна процедура Продавач Населено място Област Кратко описание на обекта на търга Тип процедура Дата на провеждане на търга Начален час на търга Крайна дата за подаване на документи Валидност на процедурата Площ Начална тръжна цена Стъпка за наддаване Дата на публикуване Операции
236 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Павел баня Стара Загора Ветеринарна лечебница, състояща се от: сграда с идентификатор 55021.501.1142.1 и сграда с идентификатор 55021.501.1142.3 по КККР на гр. Павел баня електронен търг 11:00 05.06.2021 162.00 кв. м 8270.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 05.03.2021 Детайли
235 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Павел баня Стара Загора Сграда с идентификатор 55021.501.1142.2 в гр. Павел баня, разположена в ПИ 55021.501.1142,ЗП: 100 кв.м, бр. етажи: 1, ФП: Здравно заведение. електронен търг 13:00 05.06.2021 100.00 кв. м 4260.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 05.03.2021 Детайли
234 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на недвижим имот, представляващ:ПИ с идентиф. 07079.605.398 по КК на гр. Бургас, в УПИ ХІ-765; кв.42, ПЗ „Север“, гр.Бургас, с площ 5344кв.м електронен търг 13:30 05.05.2021 5344.00 кв. м 404300.00 лв. без ДДС 4043.00 лв. без ДДС 05.03.2021 Детайли
233 Областен управител, Областна администрация - Смолян с. Могилица Смолян застроен и незастроен недвижим имот – частна държавна собственост с площ 317кв.м., в едно с полуразрушена админ.сграда-182км.м. електронен търг 10:00 04.04.2021 317.00 кв. м 8133.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 04.03.2021 Детайли
232 "Холдинг Български Държавни Железници" ЕАД гр. Приморко Бургас Земя /Урегулиран поземлен имот/ с площ 414 (четиристотин и четиринадесет) кв.м, находяща се в гр. Приморско, п.к. 8290, ул. „Трети март” електронен търг 19.03.2021 10:00 16.03.2021 24.03.2021 414.00 кв. м 104314.00 лв. без ДДС 1050.00 лв. без ДДС 23.02.2021 Детайли
231 АППК Бургас Бургас ПИ с идентификатор 07079.604.265 с площ 3573 кв.м, намиращ се в Промишлена зона „Север”, гр. Бургас електронен търг 22.03.2021 11:00 17.03.2021 24.03.2021 3573.00 кв. м 265000.00 лв. без ДДС 26000.00 лв. без ДДС 19.02.2021 Детайли
230 АППК Бургас Бургас Недвижим имот - частна държавна собственост, с площ 991 кв.м, намиращ се в Промишлена зона „Север”, гр. Бургас електронен търг 17.03.2021 14:00 12.03.2021 19.03.2021 991.00 кв. м 62000.00 лв. без ДДС 5000.00 лв. без ДДС 19.02.2021 Детайли
229 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Дропла Бургас Неурегулиран поземлен имот с площ от 1603 кв.м. в село Дропла, община Руен. електронен търг 13:30 19.04.2021 1603.00 кв. м 4496.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 18.02.2021 Детайли
228 АППК Варна Варна сграда с идентификатор 10135.1506.926.8 с площ 212 кв. м, намираща се на ул. „Девня“ №2 , гр. Варна електронен търг 11:00 16.03.2021 212.00 кв. м 800000.00 лв. без ДДС 70000.00 лв. без ДДС 16.02.2021 Детайли
227 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Ливада, община Камено Бургас Втори етаж със застр.площ 50 кв.м., заедно с 500 кв.м. ид.части от дворното място. електронен търг 10:30 15.04.2021 500.00 кв. м 5800.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 15.02.2021 Детайли
226 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на недвижим имот, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 07079.663.729, предст. УПИ I-729, в кв. 10, Промишлена зона ЮГ, гр. Бургас електронен търг 13:30 12.04.2021 100015.00 кв. м 5234900.00 лв. без ДДС 52349.00 лв. без ДДС 10.02.2021 Детайли
225 Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр.Велико Търново Велико Търново Велико Търново СГРАДА с идентификатор 10447.507.641.2 по КККР на град Велико Търново, с административен адрес град Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1 електронен търг 13:00 08.03.2021 520.90 кв. м 2475000.00 лв. без ДДС 123750.00 лв. без ДДС 08.02.2021 Детайли
223 Областен управител, Областна администрация - Разград с. Самуил Разград Поземлен имот с идентификатор 65276.130.339 с площ 1002 кв.м в с. Самуил, общ. Самуил електронен търг 13:00 30.04.2021 1002.00 кв. м 1141.00 лв. без ДДС 70.00 лв. без ДДС 02.02.2021 Детайли
220 Научноизследователски строителен институт - НИСИ ЕООД гр.Русе Русе Трети и четвърти етаж от четириетажна масивна сграда в гр.Русе електронен търг 14:00 26.04.2021 1233.88 кв. м 565000.00 лв. без ДДС 5650.00 лв. без ДДС 26.01.2021 Детайли
210 Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област село Искрец Софийска област Поземлен имот с идентификатор 32843.182.29 по КККД, в село Искрец, заедно с с построената в имота сграда с идентификатор 32843.182.29.1 електронен търг 11:00 07.07.2021 1181.00 кв. м 15827.00 лв. без ДДС 791.35 лв. без ДДС 07.01.2021 Детайли