Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Номер на тръжна процедура Продавач Населено място Област Кратко описание на обекта на търга Тип процедура Дата на провеждане на търга Начален час на търга Крайна дата за подаване на документи Валидност на процедурата Площ Начална тръжна цена Стъпка за наддаване Дата на публикуване Операции
214 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Карабунар Пазарджик ПИ №270 с площ 1689 кв.м., ведно с построената в имота едноетажна сграда - Ветеринарна лечебница със застроена площ 117 кв.м. електронен търг 05.02.2021 11:00 02.02.2021 13.04.2021 1689.00 кв. м 16844.00 лв. без ДДС 850.00 лв. без ДДС 12.01.2021 Детайли
210 Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област село Искрец Софийска област Поземлен имот с идентификатор 32843.182.29 по КККД, в село Искрец, заедно с с построената в имота сграда с идентификатор 32843.182.29.1 електронен търг 11:00 07.07.2021 1181.00 кв. м 15827.00 лв. без ДДС 791.35 лв. без ДДС 07.01.2021 Детайли
209 Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр.Велико Търново Велико Търново Велико Търново СГРАДА с идентификатор 10447.507.641.2 по КККР на град Велико Търново електронен търг 03.02.2021 13:00 29.01.2021 06.02.2021 520.90 кв. м 2474921.00 лв. без ДДС 123746.05 лв. без ДДС 06.01.2021 Детайли
208 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с. Кабиле Ямбол УПИ VII 23, в кв. 12 по ПУП на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол“, с площ от 560 кв.м., с отреждане „за жилищно застрояване". електронен търг 25.01.2021 10:00 20.01.2021 30.03.2021 560.00 кв. м 7020.00 лв. без ДДС 350.00 лв. без ДДС 30.12.2020 Детайли
207 Напоителни системи ЕАД с. Мрамор Софийска област Поземлен имот 49206.2633.40, област София (столица), община Столична, с. Мрамор, район Връбница, ул. "Васил Левски", вид собств. Частна електронен търг 27.01.2021 11:00 22.01.2021 24.01.2021 1553.00 кв. м 86212.00 лв. без ДДС 8621.00 лв. без ДДС 23.12.2020 Детайли
206 Напоителни системи ЕАД с. Баничан Благоевград Дървопроизводствена площ с площ от 124,777 дка, находящо се в местността „Водохващането”, в землището на с. Баничан, община Гоце Делчев електронен търг 11:00 23.01.2021 124.78 кв. м 98989.00 лв. без ДДС 9900.00 лв. без ДДС 23.12.2020 Детайли
205 ВРАНА ЕАД София София Поземлен имот с идентификатор 44063.1447.3209, ведно с построената сграда представбяваща Топлоцентрала електронен търг 10:00 17.02.2021 3949.00 кв. м 385000.00 лв. без ДДС 7700.00 лв. без ДДС 18.12.2020 Детайли
204 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас ПИ № 301041 с площ 21,720 дка, с начин на трайно ползване „Стопански двор“, в землището на гр. Карнобат, ЕКАТТЕ 36525, заедно с 8 сгради електронен търг 21.01.2021 14:00 18.01.2021 22.02.2021 21720.00 кв. м 48612.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 17.12.2020 Детайли
203 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас Поземлен имот № 301003 с площ 30,617 дка, с начин на трайно ползване „Стопански двор“, в землището на гр. Карнобат, ЕКАТТЕ 36525 електронен търг 21.01.2021 10:00 18.01.2021 22.02.2021 30617.00 кв. м 153085.00 лв. без ДДС 1531.00 лв. без ДДС 17.12.2020 Детайли
202 АППК град Бяла Русе Поземлен имот с площ от 873 кв. м, намиращ се на ул. „Васил Левски“ № 4 в гр. Бяла, обл. Русе, ведно с построените в него 3 сгради електронен търг 28.01.2021 11:00 25.01.2021 01.02.2021 873.00 кв. м 125000.00 лв. без ДДС 6000.00 лв. без ДДС 15.12.2020 Детайли
199 Земинвест ЕАД с. Загорски Кърджали Имот №010300, представляващ пасище, мера, (прилежащ терен), с площ 3607 кв. м, в местността „Харманлък алтъ“, в землището на с. Загорски, общ. Кирково електронен търг 14:00 10.02.2021 3607.00 кв. м 1293.00 лв. без ДДС 70.00 лв. без ДДС 09.12.2020 Детайли
198 Земинвест ЕАД с. Загорски Кърджали Имот №010299, представляващ пасище с храсти (прилежащ терен), с площ 2166 кв. м, в местността „Харманлък алтъ“, в землището на с.Загорски,обл.Кърджали електронен търг 10:00 10.02.2021 2166.00 кв. м 776.00 лв. без ДДС 40.00 лв. без ДДС 09.12.2020 Детайли
197 Земинвест ЕАД с. Загорски Кърджали Имот №010250, представляващ пасище с храсти (прилежащ терен), с площ 2797 кв. м, в местността „Ак юзюм алтъ“, в землището на с. Загорски,обл. Кърджали електронен търг 12:00 10.02.2021 2797.00 кв. м 1002.00 лв. без ДДС 50.00 лв. без ДДС 09.12.2020 Детайли
196 Земинвест ЕАД с. Загорски Кърджали Имот №010249, представляващ пасище с храсти (прилежащ терен), с площ 1172 кв. м, в местността „Ак юзюм алтъ“, в землището на с. Загорски,обл. Кърджали електронен търг 13:00 10.02.2021 1172.00 кв. м 420.00 лв. без ДДС 20.00 лв. без ДДС 09.12.2020 Детайли
195 Земинвест ЕАД с. Янино Кърджали Имот №000544 с площ 1189 кв. м, с начин на трайно ползване: стопански двор, в землището на с. Янино, община Кирково, област Кърджали електронен търг 16:00 10.02.2021 1189.00 кв. м 688.00 лв. без ДДС 40.00 лв. без ДДС 09.12.2020 Детайли
194 Земинвест ЕАД с. Янино Кърджали Имот №000529 с площ 2931 кв. м, с начин на трайно ползване: стопански двор, в землището на с. Янино, община Кирково, област Кърджали електронен търг 15:00 10.02.2021 2931.00 кв. м 1695.00 лв. без ДДС 90.00 лв. без ДДС 09.12.2020 Детайли
193 Земинвест ЕАД с. Янино Кърджали Имот №000449 с площ 5343 кв. м, с начин на трайно ползване: пасище, мера, в землището на с. Янино, община Кирково, област Кърджали, електронен търг 09:00 10.02.2021 5343.00 кв. м 3090.00 лв. без ДДС 150.00 лв. без ДДС 09.12.2020 Детайли
192 Областен управител, Областна администрация - Монтана Превала Монтана сграда с идентификатор 58116.86.7.1 със ЗП 110 кв. м, брой етажи – 2, предназначение: административна, делова сграда, конструкция – масивна, находяща електронен търг 10:00 28.02.2021 110.00 кв. м 7400.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 01.12.2020 Детайли
191 ЕКОЕЛ- ЕАД - в ликвидация Плевен Плевен Поземлен имот с идентификатор 56722.666.1005 по кадастралната карта на гр. Плевен електронен търг 11:00 25.02.2021 785.00 кв. м 33600.00 лв. без ДДС 1680.00 лв. без ДДС 25.11.2020 Детайли
190 ЕКОЕЛ- ЕАД - в ликвидация Плевен Плевен Поземлен имот с идентификатор 56722.666.118 по кадастралната карта на гр. Плевен електронен търг 11:00 25.02.2021 1255.00 кв. м 51400.00 лв. без ДДС 2570.00 лв. без ДДС 25.11.2020 Детайли
189 ЕКОЕЛ- ЕАД - в ликвидация Плевен Плевен Поземлен имот с идентификатор 56722.666.106 по кадастралната карта на гр. Плевен електронен търг 11:00 25.02.2021 1902.00 кв. м 76700.00 лв. без ДДС 3835.00 лв. без ДДС 25.11.2020 Детайли
184 Областен управител, Областна администрация - Монтана с. Долна Вереница Монтана урегулиран поземлен имот /УПИ/ II с площ 585 кв. м в кв. 98 по плана на село Долна Вереница електронен търг 11:00 19.02.2021 585.00 кв. м 6340.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 20.11.2020 Детайли
183 Областен управител, Областна администрация - Монтана с. Долна Вереница Монтана урегулиран поземлен имот /УПИ/ I с площ 734 кв. м в кв. 98 по плана на село Долна Вереница електронен търг 10:00 19.02.2021 734.00 кв. м 7960.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 20.11.2020 Детайли