Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 785

Номер на тръжна процедура: 785

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Враца

Населено място: гр. Враца

Област: Враца

Описание: Сграда с идентификатор № 12259.1008.205.1, по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г. на ИД на Агенцията по кадастъра, с площ 91 кв. м. на един етаж, масивна конструкция, с предназначение: Хангар, депо, на един етаж, масивна конструкция, построена 1930 г., разположена в поземлен имот с идентификатор 12259.1008.205, собственост на „Информационно обслужване“ АД, заедно с отстъпено право стоеж, актувана с АЧДС № 2839/15.12.2010 г., вписан Вх. рег. № 7344/17.12.2010 г., Акт № 166, том 17, партида № 46756,46557,46758, вписан от Съдия по вписванията при Служба по вписванията – Враца, административен адрес: гр. Враца ул. „Христо Ботев“ № 135

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 02.04.2024

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 28.03.2024

Валидност на процедурата: 05.04.2024

Идентификатор на имота: 12259.1008.205.1

Индивидуализация на обекта:

Площ: 91.00

Местонахождение на имота: гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 135

Начална тръжна цена: 28860.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2800.00 лв. без ДДС

Депозит: 5600.00 лв. без ДДС