Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 765

Номер на тръжна процедура: 765

Продавач: Национална електрическа компания ЕАД

Населено място: Благоевград

Област: Благоевград

Описание: Продажба на апартамент - 40 кв.м, намиращ се в гр. Благоевград. Търгът се провежда на основание чл. 16 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала /Наредбата/ и в изпълнение на решения по т. II.1 от протокол № 41/20.09.2023 г. на Съвета на директорите на НЕК ЕАД и решения по т. ІІ. 24 от протокол № 76-2023/12.10.2023 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 26.01.2024

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 23.01.2024

Валидност на процедурата: 05.02.2024

Идентификатор на имота: 04279.625.126.7.5

Индивидуализация на обекта: Процедурата е с валидност 1 (един) месец, считано от датата на публикуване на решението в електронната платформа, като този срок се удължава автоматично с 20 работни дни, когато първият кандидат се регистрира за участие в електронния търг в някой от последните 15 работни дни. Начален час на електронния търг – 10:00 часа

Площ: 40.00

Местонахождение на имота: Град Благоевград квартал “Ален мак“ № 30 А, вх. “А“, ет. 2 - ап. 5.

Начална тръжна цена: 39160.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1958.00 лв. без ДДС

Депозит: 3916.00 лв. без ДДС