Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 585

Номер на тръжна процедура: 585

Продавач: СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД

Населено място: гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг

Област: Бургас

Описание: Терен с площ 1115 (хиляда сто и петнадесет) кв.м. – придаваема по регулация част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.351 по КККР на гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг - изток, целият с площ 8 919 кв.м, НТП: за второстепенна улица, предвидена по ПУП – ПР на к.к.Слънчев бряг - изток, одобрен с Решение № 377 по Протокол № 11/ 24.11.2016г. на Общински съвет – Несебър, за присъединяване към УПИ I в кв. 47 (ПИ с идентификатор 51500.505.221), с площ 28145 кв.м., като след промяната площта на УПИ I (ПИ 51500.505.221) става 29 260 кв. м., без да се променят устройствените показатели.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 07.04.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 04.04.2023

Валидност на процедурата: 15.05.2023

Идентификатор на имота: 51500.505.351

Индивидуализация на обекта: Терен с площ 1115 (хиляда сто и петнадесет) кв.м. – придаваема по регулация част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.351 по КККР на гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг - изток, целият с площ 8 919 кв.м, НТП: за второстепенна улица, предвидена по ПУП – ПР на к.к.Слънчев бряг - изток, одобрен с Решение № 377 по Протокол № 11/ 24.11.2016г. на Общински съвет – Несебър, за присъединяване към УПИ I в кв. 47 (ПИ с идентификатор 51500.505.221), с площ 28145 кв.м., като след промяната площта на УПИ I (ПИ 51500.505.221) става 29 260 кв. м., без да се променят устройствените показатели.

Площ: 1115.00

Местонахождение на имота: гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг - Изток

Начална тръжна цена: 254000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 3000.00 лв. без ДДС

Депозит: 50000.00 лв. без ДДС