Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 820

Номер на тръжна процедура: 820

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Видин

Населено място: с.Ясен, общ.Ново село

Област: Видин

Описание: „Незастроено дворно място, съставляващо поземлен имот (ПИ) №255, в кв. 27, по кадастралния план на с. Ясен, община Ново село, област Видин, с площ 1 470 кв.м., за който имот по регулационния план на селото от 1983 г. са отредени два парцела, като регулацията не е приложена и регулационните сметки не са уредени: парцел VII-255 и парцел VIII-255 в кв. 27“. Граници на имота: От изток: ПИ №257 и №258 собств. ...................., От юг: №254 собств. на ........... и IX общ. парцел, От запад: ..................., От север: улица с о. к. 92-93-94.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 27.06.2024

Идентификатор на имота: Поземлен имот (ПИ) №255, в кв. 27, по кадастралния план на с. Ясен, община Ново село, област Видин, за който са отредени парцел VII-255 и парцел VIII-255 в кв. 27“..

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1470.00

Местонахождение на имота: с.Ясен, община Ново село

Начална тръжна цена: 14090.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 705.00 лв. без ДДС

Депозит: 705.00 лв. без ДДС