Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 819

Номер на тръжна процедура: 819

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: гр. Чирпан

Област: Стара Загора

Описание: Поземлен имот с идентификатор 81414.502.3108 по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-1540/03.09.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Чирпан, п. к. 6200, площ: 536 кв. м, ТПТ: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 3108, квартал: 183, парцел: І, при съседи: 81414.502.3106, 81414.502.3927, 81414.502.3928, 81414.502.3931, 81414.502.4240, актуван с АЧДС №9530/30.01.2020 г. в управление на областния управител.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 25.04.2024

Начален час на търга: 09:30

Крайна дата за подаване на документи: 22.04.2024

Валидност на процедурата: 27.06.2024

Идентификатор на имота: 81414.502.3108

Индивидуализация на обекта: Номер по предходен план: 3108, квартал: 183, парцел: І

Площ: 536.00

Местонахождение на имота: гр. Чирпан

Начална тръжна цена: 11170.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 2000.00 лв. без ДДС