Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 816

Номер на тръжна процедура: 816

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Соколец

Област: Бургас

Описание: УПИ I-3, кв. 9, целият с площ 615.65кв.м. по ПУП одобрен със Заповед № РД- 08-593/18.10.2022г.от кмета на община Руен, находящ се в с. Соколец, община Руен, при граници: изток- УПИ II-3, кв. 9, запад- улица, север ПИ № 2, юг- улица, който имот е актуван с Акт за частна държавна собственост № 11728/04.04.2023г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 22.05.2024

Идентификатор на имота: УПИ I-3, кв. 9

Индивидуализация на обекта:

Площ: 615.65

Местонахождение на имота: село Соколец, община Руен

Начална тръжна цена: 4793.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 200.00 лв. без ДДС

Депозит: 500.00 лв. без ДДС