Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 815

Номер на тръжна процедура: 815

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Речица

Област: Бургас

Описание: Урегулиран поземлен имот ІІ, кв. 3, целият с площ от 349,83 кв.м. по ПУП, одобрен със Заповед № РД-08-183/09.02.2023 год. на кмета на община Руен, застроен, с адрес на имота: област Бургас, община Руен, село Речица, за който е съставен Акт за частна държавна собственост № 11832/04.07.2023 год., в управление на Областния управител на област Бургас. В имота са построени масивна жилищна сграда със ЗП 69 кв.м. и второстепенна постройка (навес), собственост на трети лица, които не са предмет на настоящия търг.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 07.05.2024

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 29.04.2024

Валидност на процедурата: 21.05.2024

Идентификатор на имота: УПИ ІІ в кв.3

Индивидуализация на обекта:

Площ: 349.83

Местонахождение на имота: село Речица, община Руен

Начална тръжна цена: 2492.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 200.00 лв. без ДДС

Депозит: 500.00 лв. без ДДС