Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 814

Номер на тръжна процедура: 814

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Кръстина

Област: Бургас

Описание: УПИ IX д.им. в кв. 37, с площ 1050 кв.м.,застроен, по плана на с. Кръстина, одобрен със Заповед № 158/21.03.1930 и Заповед № 947/31.03.1930г., граници на имота: север- улица, изток- УПИ X- д.им. в кв. 37, юг- УПИ II-130 в кв. 37, запад- УПИ XI- 129 в кв. 37, който имот е актуван с Акт за частна държавна собственост № 9644/30.09.2019г. в управление на Областния управител на област Бургас. Имотът е застроен със сграда, собственост на трето лице, която не е предмет на търга.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 20.05.2024

Идентификатор на имота: УПИ IX д.им. в кв. 37

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1050.00

Местонахождение на имота: село Кръстина, община Камено

Начална тръжна цена: 13000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 300.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС