Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 813

Номер на тръжна процедура: 813

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Силистра

Населено място: гр. Дулово

Област: Силистра

Описание: Поземлен имот в урбанизирана територия с идентификатор 24030.501.1316 (двадесет и четири хиляди и тридесет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда триста и шестнадесет) по КККР на гр. Дулово, одобрени със заповед № РД-18-51/31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Имотът е с площ 694 (шестстотин деветдесет и четири), с НТП: Ниско застрояване (до 10 м), находящ се област Силистра, община Дулово, гр. Дулово, ул. Първи май №13 и построените в него: 1. Масивна едноетажна сграда (бивша ветеринарна лечебница) с идентификатор 24030.501.1316.1 (двадесет и четири хиляди и тридесет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда триста и шестнадесет, точка, едно), със ЗП 136 (сто тридесет и шест) кв. м., ведно с принадлежащо избено помещение с площ 12 (дванадесет) кв. м. с предназначение: Друг вид обществена сграда; 2. Масивна едноетажна сграда (помощна) с идентификатор 24030.501.1316.2 (двадесет и четири хиляди и тридесет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда триста и шестнадесет, точка, две), със ЗП 10 (десет) кв. м., с предназначение: Друг вид обществена сграда; 3. Масивна едноетажна сграда (помощна) с идентификатор 24030.501.1316.3 (двадесет и четири хиляди и тридесет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда триста и шестнадесет, точка, три), със ЗП 44 (четиридесет и четири) кв. м., с предназначение: Сграда със смесено предназначение; 4. Масивна едноетажна сграда (външна тоалетна) с идентификатор 24030.501.1316.4 (двадесет и четири хиляди и тридесет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда триста и шестнадесет, точка, четири), със ЗП 9 (девет) кв. м., с предназначение: Постройка на допълващото застрояване.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 20.06.2024

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 199.00

Местонахождение на имота: гр. Дулово, ул. "Първи май" 13

Начална тръжна цена: 48300.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2000.00 лв. без ДДС

Депозит: 8000.00 лв. без ДДС