Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 812

Номер на тръжна процедура: 812

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Силистра

Населено място: гр. Дулово

Област: Силистра

Описание: 1. Масивна двуетажна сграда (бивша ветеринарна лечебница) с идентификатор 24030.501.9124.1 (двадесет и четири хиляди и тридесет, точка, петстотин и едно, точка, девет хиляди сто двадесет и четири, точка, едно), със ЗП 82 (осемдесет и две) кв. м. и РЗП 164 (сто шестдесет и четири) кв. м., ведно с принадлежащо избено помещение с площ 85 (осемдесет и пет) кв. м. с предназначение: Друг вид обществена сграда; 2. Масивна едноетажна сграда (помощна) с идентификатор 24030.501.9124.2 (двадесет и четири хиляди и тридесет, точка, петстотин и едно, точка, девет хиляди сто двадесет и четири, точка, две), със ЗП 76 (седемдесет и шест) кв. м., с предназначение: Сграда със смесено предназначение. Сградите са построени 1968 г. върху поземлен имот в урбанизирана територия с идентификатор 24030.501.9124 (двадесет и четири хиляди и тридесет, точка, петстотин и едно, точка, девет хиляди сто двадесет и четири) по КККР на гр. Дулово, одобрени със заповед № РД-18-51/31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се област Силистра, община Дулово, гр. Дулово, ул. Индустриална зона-север описани в АЧДС № 4210/04.02.2022 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 15.04.2024

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 10.04.2024

Валидност на процедурата: 20.06.2024

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 240.00

Местонахождение на имота: гр. Дулово, Индустриална зона "Север"

Начална тръжна цена: 9900.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 700.00 лв. без ДДС

Депозит: 1500.00 лв. без ДДС