Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 811

Номер на тръжна процедура: 811

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: Варна

Област: Варна

Описание: Поземлен имот с идентификатор 10135.2517.5066, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.07.2018 г., с адрес на поземления имот гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Приморски“, местност „Манастирски рид“, с площ от 6952 кв.м. Урбанизирана територия с начин на трайно ползване за друг вид застрояване при съседи: 10135.2517.5127, 10135.2517.5129, 10135.2517.9617, 10135.2517.871, 10135.2517.5301, 10135.2517.2470, 10135.2517.4787, 10135.2517.9620, 10135.2517.4788, 10135.2517.2469, 10135.2517.4604, 10135.2517.2467, 10135.2517.57, 10135.2517.2456, 10135.2517.2454, 10135.2517.2453, 10135.2517.2452, 10135.2517.5104, 10135.2517.869, 10135.2517.5126.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 19.06.2024

Идентификатор на имота: 10135.2517.5066

Индивидуализация на обекта:

Площ: 6952.00

Местонахождение на имота: гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Приморски“, местност „Манастирски рид“

Начална тръжна цена: 946200.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 18924.00 лв. без ДДС

Депозит: 94620.00 лв. без ДДС