Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 810

Номер на тръжна процедура: 810

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: София

Област: София

Описание: МАГАЗИН № 3 (три), находящ се в град София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 26 (двадесет и шест), на кота – 2.90 (минус две цяло и деветдесет стотни) метра на сградата, състоящ се от търговска зала, офис, битова стая за почивка с две отделения, помещение за „О и В“ и сервизно помещение с две тоалетни, със застроена площ 1 270.45 (хиляда двеста и седемдесет цяло и четиридесет и пет стотни) кв.м., при съседи: улица, помещение за помпена станция, мазета с №№ 44, 43, 42, 41, вход „Б“ на сградата, мазета с №№ 49, 48, 47, 46, калкан към сградата в съседния УПИ XLI-441, външни стени към съседните УПИ IV и УПИ VI-445, бистро и вход „А“ на сградата, заедно с припадащите му се 10.627 % (десет цяло и шестстотин двадесет и седем хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 248.90 кв.м. (двеста четиридесет и осем цяло и деветдесет стотни) и ведно със съответните му идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-442, 443, 444 (седми отреден за имоти с планоснимачни номера четиристотин четиридесет и две, четиристотин четиридесет и три и четиристотин четиридесет и четири) от квартал 242 – в (двеста четиридесет и две – в) по сега действащия дворищно-регулационен план на гр. София, местността „Лозенец – I (първа) част“, целият урегулиран поземлен имот с площ от 2 123 кв.м. (две хиляди сто двадесет и три) кв.м., при съседи по скица: бул. „Черни връх“, ул. „Червена стена“, УПИ XLI-441, УПИ IV за ЖС и УПИ VI-445 всички от кв. 242-в, който магазин представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.900.442.1.63 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-739/12.11.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Самостоятелният обект е с адрес град София, район Лозенец, ул. Черни връх №26, вх. Б, ет.-1, обект шоурум. Намира се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.900.442. Предназначение: за търговска дейност. Брой нива на обекта 1; без посочена площ в документа; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 68134.900.442.1.65. Под обекта 68134.900.442.170, 68134.900.442.1.65, 68134.900.442.1.72. Над обекта: Няма.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 19.06.2024

Идентификатор на имота: 68134.900.442.1.63

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1270.45

Местонахождение на имота: град София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 26

Начална тръжна цена: 3618390.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 72368.00 лв. без ДДС

Депозит: 361839.00 лв. без ДДС