Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 809

Номер на тръжна процедура: 809

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: гр.Лом

Област: Монтана

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.505.6229, находящ се в гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-12-203/27.08.2009 г. на Началник на СГКК — Монтана, с адрес на поземлен имот: гр. Лом, ул. Александър Стамболийски № 1, с площ 657,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: квартал 28, парцел III (трети), при съседи на имота поземлени имоти с идентификатори: 44238.505.6230, 44238.505.6191, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 44238.505.6229.1, находяща се в гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Лом,; ул. Александър Стамболийски № 1. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 44238.505.6229 и е със застроена площ от 271,00 кв.м., брой етажи: 4; предназначение: сграда със смесено предназначение, а по документ за собственост: урегулиран поземлен имот III, в квартал 28, по плана на гр. Лом, одобрен със Заповед № 393 от 1991 г., с административен адрес: гр. Лом, ул. Александър Стамболийски № 1, с площ от 660.00 кв.м., при граници: от изток - поземлен имот I - за детска градина, от запад - улица, от север - улица, от юг - поземлен имот 1 - за детска градина, заедно с построената в имота масивна двуетажна сграда, със застроена площ от 257.30 кв.м. и разгъната площ от 700 кв.м. /бивш. Дом на моряка/. С разрешение за строеж № 12/14.04.2006 г. бившия „Дом на моряка“ е преустроен и надстроен в „Дом на красотата“. Сградата се състои от: 1.1 ПЪРВИ ЕТАЖ: зала за дискотека, гардеробна, бюфет, склад, портиерна и две тоалетни; 1.2.ВТОРИ ЕТАЖ: офис, емпоре и санитарен възел; Разгънатата застроена площ на първи и втори етаж е 700 кв.м.; 1.3.ТРЕТИ ЕТАЖ: два апартамента с по две стаи и санитарен възел, два апартамента с по една стая и санитарен възел, четири единични стаи със санитарен възел и коридор; 1.4.ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ: два апартамента с по две стаи и санитарен възел, два апартамента. с по една стая и санитарен възел, четири единични стаи със санитарен възел и коридор. Разгънатата застроена площ на трети и четвърти етаж е 609 кв.м.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 19.06.2024

Идентификатор на имота: 44238.505.6229.1

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1309.00

Местонахождение на имота: град Лом, ул. Александър Стамболийски № 1

Начална тръжна цена: 658180.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 13164.00 лв. без ДДС

Депозит: 65818.00 лв. без ДДС