Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 807

Номер на тръжна процедура: 807

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Шумен

Населено място: с. Длъжко, общ. Хитрино

Област: Шумен

Описание: Настоящият търг е за продажба на имот – частна държавна собственост представляващ: СГРАДА с идентификатор 21289.101.28.1 по кадастралната карта на с. Длъжко, общ. Хитрино, м-ст „Юртлук“, със застроена площ 251 кв.м и разгъната застроена площ 371 кв.м на два етажа, предназначение – „Здравно заведение“.Поземленият имот е в обхвата на бивш стопански двор и е в управление на Министъра на земеделието. Същият не е предмет на настоящия търг. Сградата е актувана с АДС № 3234/17.08.2020 г. Данъчната оценка на имота е 6544,10 лв.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 18.04.2024

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 15.04.2024

Валидност на процедурата: 21.05.2024

Идентификатор на имота: 21289.101.28.1

Индивидуализация на обекта:

Площ: 251.00

Местонахождение на имота: с. Длъжко, общ. Хитрино, обл. Шумен

Начална тръжна цена: 6610.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 660.00 лв. без ДДС

Депозит: 600.00 лв. без ДДС