Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 805

Номер на тръжна процедура: 805

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: гр. Казанлък

Област: Стара Загора

Описание: АПАРТАМЕНТ №81 – САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 35167.505.61.1.81 по КККР на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес на имота: гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ бл. 48, вх. Д, ет. 6, ап. 81, намиращ се на етаж 6 в сграда с идентификатор 35167.505.61.1, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.505.61, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 90,93 кв. м в т.ч. 9,75 кв. м или 1,02% идеални части от правото на строеж и от общите части на сградата, състоящ се от: три стаи, кухня, две тераси и сервизни помещения, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №81 с полезна площ 3,94 кв. м, масивна конструкция: ЕПЖС, построен 1988 г., актуван с АЧДС №7159/16.07.2012 г. в управление на областния управител.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 09.04.2024

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 04.04.2024

Валидност на процедурата: 15.06.2024

Идентификатор на имота: 35167.505.61.1.81

Индивидуализация на обекта: Жилище, апартамент

Площ: 90.93

Местонахождение на имота: гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ бл. 48, вх. Д, ет. 6, ап. 81

Начална тръжна цена: 51840.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС