Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 796

Номер на тръжна процедура: 796

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Русе

Населено място: Русе

Област: Русе

Описание: Продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ два броя самостоятелни обекта, разположени в част от сграда с идентификатор 63427.2.1502.1 – масивна, двуетажна, паметник на културата (обн. ДВ бр. 63/1973 г.), построена 1897 г., представляващи: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1502.1.3 по КККР на гр. Русе, със застроена площ 59 кв.м, разположен на едно ниво, включващ част от първи етаж, с предназначение: жилище, апартамент, заедно с 6,35% идеални части от общите части на сградата и Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1502.1.8 по КККР на гр. Русе, със застроена площ 249,24 кв.м, разположен на едно ниво, включващ част от втори етаж, с предназначение: жилище, апартамент, заедно с 25,77% идеални части от общите части на сградата и прилежащи части: тавански етаж с площ 155 кв.м, 1/2 идеална част от проход и съответните идеални части от мазата, част от имот – частна държавна собственост, предмет на АЧДС № 6431/13.09.2017 г. и Акт № 6511/29.06.2018 г. за поправка на АЧДС № 6431/13.09.2017 г., находящ се в гр. Русе, ул."Александровска" № 61.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 13.05.2024

Идентификатор на имота: СОС с идентификатор 63427.2.1502.1.3 и СОС с идентификатор 63427.2.1502.1.8 по КККР на гр. Русе

Индивидуализация на обекта: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1502.1.3 по КККР на гр. Русе e със застроена площ 59 кв.м, разположен е на едно ниво, включващ част от първи етаж, с предназначение: жилище, апартамент, заедно с 6,35% идеални части от общите части на сградата и Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1502.1.8 по КККР на гр. Русе e със застроена площ 249,24 кв.м, разположен е на едно ниво, включващ част от втори етаж, с предназначение: жилище, апартамент, заедно с 25,77% идеални части от общите части на сградата и прилежащи части: тавански етаж с площ 155 кв.м, 1/2 идеална част от проход и съответните идеални части от мазата

Площ: 308.24

Местонахождение на имота: гр. Русе, ул. Александровска №61

Начална тръжна цена: 306700.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 6134.00 лв. без ДДС

Депозит: 3067.00 лв. без ДДС