Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 795

Номер на тръжна процедура: 795

Продавач: АППК

Населено място: гр. Оряхово

Област: Враца

Описание: Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Враца, представляващ: сграда с идентификатор 54020.504.1957.1 със застроена площ 567 кв. м, намираща се на ул. „Арх. Цолов“, гр. Оряхово, община Оряхово, област Враца, заедно с отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 54020.504.1957

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 12.04.2024

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 09.04.2024

Валидност на процедурата: 09.05.2024

Идентификатор на имота: 54020.504.1957.1

Индивидуализация на обекта: Сграда с идентификатор 54020.504.1957.1 със застроена площ 567 кв. м, намираща се на ул. „Арх. Цолов“, гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, заедно с отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 54020.504.1957

Площ: 567.00

Местонахождение на имота: ул. „Арх. Цолов“, гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца

Начална тръжна цена: 60000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 3000.00 лв. без ДДС

Депозит: 11000.00 лв. без ДДС