Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 792

Номер на тръжна процедура: 792

Продавач: АППК

Населено място: с. Бели извор

Област: Враца

Описание: Недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Враца, представляващ: 1. сграда с идентификатор 03438.42.27.1, със застроена площ от 117 кв. м; 2. сграда с идентификатор 03438.42.27.2, със застроена площ от 271 кв. м; 3. сграда с идентификатор 03438.42.27.3, със застроена площ от 477 кв. м и 4. сграда с идентификатор 03438.42.27.5, със застроена площ от 115 кв. м, заедно с отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 03438.42.27 в който са построени сградите, намиращ се в местност Крайще, с. Бели извор, общ. Враца, обл. Враца

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 11.04.2024

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 08.04.2024

Валидност на процедурата: 09.05.2024

Идентификатор на имота: 03438.42.27.1, 03438.42.27.2, 03438.42.27.3 и 03438.42.27.5

Индивидуализация на обекта: 1. сграда с идентификатор 03438.42.27.1, със застроена площ от 117 кв. м; 2. сграда с идентификатор 03438.42.27.2, със застроена площ от 271 кв. м; 3. сграда с идентификатор 03438.42.27.3, със застроена площ от 477 кв. м и 4. сграда с идентификатор 03438.42.27.5, със застроена площ от 115 кв. м, заедно с отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 03438.42.27 в който са построени сградите, намиращ се в м. Крайще, с. Бели извор, обл. Враца

Площ: 117.00

Местонахождение на имота: м. Крайще, с. Бели извор, общ. Враца, обл. Враца

Начална тръжна цена: 30000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1500.00 лв. без ДДС

Депозит: 5500.00 лв. без ДДС