Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 791

Номер на тръжна процедура: 791

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Ямбол

Населено място: Безмер

Област: Ямбол

Описание: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03229.29.22.12.6 (нула, три, две, две, девет, точка, две, девет, точка, две, две, точка, едно, две, точка, шест) по КККР на с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол, със застроена площ 74,49 (седемдесет и четири цяло, четиридесет и девет стотни) кв. м, с предназначение: жилище, апартамент, с прилежащи части: избено помещение № 3 (три) с площ 7,50 (седем цяло и петдесет стотни) кв.м и 4,199 (четири цяло, сто деветдесет и девет хилядни) % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, находящ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 03229.29.22.12 по КККР на с. Безмер, с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 03229.29.22 по КККР на с. Безмер, при граници на самостоятелния обект в сградата: на същия етаж: 03229.29.22.12.5, 03229.29.22.12.7; под обекта: няма; над обекта: 03229.29.22.12.12, с адрес: област Ямбол, общ. Тунджа, с. Безмер, кв. „Авиогарадок“, бл. 13, вх. А, ет. 1, ап. 3, актуван с Акт за частна държавна собственост № 4196 от 18.11.2021 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 25.04.2024

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 22.04.2024

Валидност на процедурата: 08.06.2024

Идентификатор на имота: 03229.29.22.12.6

Индивидуализация на обекта: находящ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 03229.29.22.12 по КККР на с. Безмер, с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 03229.29.22 по КККР на с. Безмер

Площ: 74.49

Местонахождение на имота: с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол

Начална тръжна цена: 7800.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 390.00 лв. без ДДС

Депозит: 780.00 лв. без ДДС