Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 784

Номер на тръжна процедура: 784

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Силистра

Населено място: Алфатар

Област: Силистра

Описание: 1. Масивна двуетажна сграда (бивша ветеринарна лечебница) с идентификатор 00415.502.1174.1 (нула нула четиристотин и петнадесет, точка, петстотин и две, точка, хиляда сто седемдесет и четири, точка, едно), със ЗП 88 (осемдесет и осем) кв. м. и РЗП 176 (сто седемдесет и шест) кв. м., ведно с принадлежащо избено помещение с площ 85 (осемдесет и пет) кв. м., с предназначение: Друг вид обществена сграда; 2. Масивна едноетажна сграда (помощна) с идентификатор 00415.502.1174.2 (нула нула четиристотин и петнадесет, точка, петстотин и две, точка, хиляда сто седемдесет и четири, точка, две), със ЗП 59 (петдесет и девет) кв. м., с предназначение: Друг вид обществена сграда; 3. Масивна едноетажна сграда (помощна) с идентификатор 00415.502.1174.3 (нула нула четиристотин и петнадесет, точка, петстотин и две, точка, хиляда сто седемдесет и четири, точка, три), със ЗП 67 (шестдесет и седем) кв. м., с предназначение: Постройка на допълващото застрояване.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 05.04.2024

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 02.04.2024

Валидност на процедурата: 29.05.2024

Идентификатор на имота: 00415.502.1174.1; 00415.502.1174.2; 00415.502.1174.3

Индивидуализация на обекта:

Площ: 214.00

Местонахождение на имота: гр. Алфатар, ул. Кольо Питака №2

Начална тръжна цена: 6900.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС