Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 782

Номер на тръжна процедура: 782

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Сливен

Населено място: гр. Сливен

Област: Сливен

Описание: ПИ с идентификатор 67338.537.44 по КККР на гр. Сливен, община Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес: гр. Сливен, ул. „Иван Шишман“, с площ 264 кв.м., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 449, ведно с построените в имота сгради, както следва: - сграда с идентификатор 67338.537.44.1, със ЗП 38 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; - сграда с идентификатор 67338.537.44.2, със ЗП 16 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; - сграда с идентификатор 67338.537.44.3, със ЗП 11 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване НТП: Ниско застрояване (до 10m) АДС № 5282/17.05.2013 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 20.05.2024

Идентификатор на имота: 67338.537.44

Индивидуализация на обекта:

Площ: 264.00

Местонахождение на имота: гр. Сливен

Начална тръжна цена: 26050.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1300.00 лв. без ДДС

Депозит: 10420.00 лв. без ДДС