Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 780

Номер на тръжна процедура: 780

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Добрич

Населено място: Балчик

Област: Добрич

Описание: Недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 02508.51.544 по КККР на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, земя с площ 431 кв.м., актуван с Акт за частна държавна собственост № 5753/18.02.2021 г. утвърден от Областния управител на област Добрич.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 21.05.2024

Идентификатор на имота: 02508.51.544

Индивидуализация на обекта:

Площ: 431.00

Местонахождение на имота: град Балчик

Начална тръжна цена: 45686.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 4600.00 лв. без ДДС