Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 772

Номер на тръжна процедура: 772

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: гр.Лом

Област: Монтана

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.505.6229, находящ се в гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-12-203/27.08.2009 г. на Началник на СГКК — Монтана, с адрес на поземлен имот: гр. Лом, ул. Александър Стамболийски № 1, с площ 657,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: квартал 28, парцел III (трети), ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 44238.505.6229.1, със застроена площ от 271,00 кв.м., брой етажи: 4; предназначение: сграда със смесено предназначение.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 31.03.2024

Идентификатор на имота: 44238.505.6229

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1309.00

Местонахождение на имота: гр. Лом, ул. Александър Стамболийски № 1

Начална тръжна цена: 160200.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 3204.00 лв. без ДДС

Депозит: 16020.00 лв. без ДДС

Причина за отмяна на търг