Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 767

Номер на тръжна процедура: 767

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: София

Област: София

Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, СО – Район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, целият с площ по графични данни съгласно скица от 1716 кв.м., който урегулиран поземлен имот представлява Поземлен имот с идентификатор 68134.1975.2647 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-3/ 11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 19.01.2023г., адрес на поземления имот: град София, район „Витоша“, ул. „Гена Димитрова“, с площ: 1782 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 770 кв.м., находящ се в гр. София, СО – Район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, който поземлен имот представлява Поземлен имот с идентификатор 68134.1975.534 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 19.01.2023г., адрес на поземления имот: град София, район „Витоша“, ул. „Гена Димитрова“, с площ 779 кв. м.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 21.02.2024

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 16.02.2024

Валидност на процедурата: 12.03.2024

Идентификатор на имота: 68134.1975.2647 и 68134.1975.534

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2486.00

Местонахождение на имота: град София, район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „Гена Димитрова“

Начална тръжна цена: 1092190.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 21844.00 лв. без ДДС

Депозит: 109219.00 лв. без ДДС