Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 739

Номер на тръжна процедура: 739

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Разград

Населено място: Беловец

Област: Разград

Описание: Застроен поземлен имот с идентификатор 03575.30.299 (нула три хиляди петстотин седемдесет и пет, точка, тридесет, точка, двеста деветдесет и девет) по КККР на с. Беловец, община Кубрат, с площ 1502 (хиляда петстотин и два) кв.м., трайно предназначение на територията: територия на транспорта; начин на трайно ползване: за ремонт и поддържане на транспортни средства, в това число и сграда с идентификатор 03575.30.299.1, застроена площ 9 (девет) кв.м., едноетажна, предназначение: сграда на транспорта, масивна, построена 1962 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 12.12.2023

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 07.12.2023

Валидност на процедурата: 09.02.2024

Идентификатор на имота: 03575.30.299

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1502.00

Местонахождение на имота: село Беловец, община Кубрат, област Разград

Начална тръжна цена: 12300.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 1300.00 лв. без ДДС