Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 710

Номер на тръжна процедура: 710

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: гр. Казанлък

Област: Стара Загора

Описание: АПАРТАМЕНТ №26, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 35167.505.114.2.26 по КККР на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект е от 09.06.2023 г., адрес на имота: гр. Казанлък, ул. „Илинден“ бл. 14, вх. Б, ет. 1, ап. 26, намиращ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 35167.505.114.2, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.505.114, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 44,67 кв. м в т.ч. 4,25 кв. м или 0,62% идеални части от правото на строеж и от общите части на сградата, състоящ се от: една стаи, кухня, тераса и сервизни помещения, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №39 с полезна площ 2,24 кв. м, масивна конструкция: ЕПЖС, построен 1976 г., актуван с АЧДС №7161/16.07.2012 г., в управление на областния управител.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 08.12.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 05.12.2023

Валидност на процедурата: 08.01.2024

Идентификатор на имота: 35167.505.114.2.26

Индивидуализация на обекта:

Площ: 44.67

Местонахождение на имота: гр. Казанлък, ул. „Илинден“ бл. 14, вх. Б, ет. 1, ап. 26

Начална тръжна цена: 40570.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2000.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС