Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 601

Номер на тръжна процедура: 601

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Шумен

Населено място: с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен

Област: Шумен

Описание: Настоящият търг е за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ: СГРАДА „ЛЕЧЕБНИЦА“ със застроена площ 148 кв.м. на един етаж, конструкция - масивна, година на строителство 1956 г., построена в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ в кв. 31 по плана на с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен. Поземленият имот е в обхвата на бивш стопански двор и е в управление на Министъра на земеделието. Същият не е предмет на настоящия търг. Сградата е актувана с АДС № 3241/12.10.2020 г. Данъчната оценка на имота е 2 602,90 лева.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 17.05.2023

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 12.05.2023

Валидност на процедурата: 25.05.2023

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 148.00

Местонахождение на имота: с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен

Начална тръжна цена: 2603.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 260.00 лв. без ДДС

Депозит: 200.00 лв. без ДДС