Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 583

Номер на тръжна процедура: 583

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Кърджали

Населено място: Кирково

Област: Кърджали

Описание: Незастроен поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 36926.3.406 по КККР на с. Кирково, община Кирково, област Кърджали, одобрени със Заповед № РД-18-48/15.07.2010 г. на изпълнителен директор на АГКК, Заповед за изменение на КККР № 18-3628/03.04.2019 г. на началник на СГКК - Кърджали, стар идентификатор 36926.3.23, с площ 1553 /хиляда петстотин петдесет и три/ кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с адрес на имота: с. Кирково, ул. „Девети септември“, при граници на ПИ: имоти с идентификатори: 22928.14.1143, 22928.14.1144, 22928.14.967, 36926.3.222, 36926.3.24, 36926.3.26, 36926.3.405, актуван с Акт за частна държавна собственост № 3308 от 04.11.2019 г. при Областна администрация Кърджали

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 07.04.2023

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 04.04.2023

Валидност на процедурата: 15.05.2023

Идентификатор на имота: 36926.3.406

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1553.00

Местонахождение на имота: ул. „Девети септември“, с. Кирково, община Кирково, област Кърджали

Начална тръжна цена: 11000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 550.00 лв. без ДДС

Депозит: 1100.00 лв. без ДДС