Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 50

Номер на тръжна процедура: 50

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: с. Юнаците

Област: Пазарджик

Описание: ПИ с идентификатор 86074.52.73 с площ 926 кв.м., ведно с построената в имота едноетажна сграда с идентификатор 86074.52.73.1 със застроена площ 77 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За стопански двор. Граници на имота: 86074.52.37, 86074.52.74, 86074.52.25. Стар идентификатор: 86074.52.38. Номер по предходен план: 000365, п. IX, актувани с АДС №7227/07.11.2019 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 05.05.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 29.04.2020

Валидност на процедурата: 07.07.2020

Идентификатор на имота: 86074.52.73

Индивидуализация на обекта: Бивша ветеринарна лечебница

Площ: 926.00

Местонахождение на имота: с. Юнаците, общ. Пазарджик

Начална тръжна цена: 4630.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 450.00 лв. без ДДС

Депозит: 500.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация