Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 437

Номер на тръжна процедура: 437

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: с. Козарско

Област: Пазарджик

Описание: УПИ VI-Производствена и складова дейност в квартал 2 с площ от 1790 кв.м. по регулационния план на с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, при граници и съседи: север – улица; юг – улица; изток – УПИ XLII-Производствена и складова дейност; запад – улица; актуван с АЧДС №6555/09.12.2016 г. вписан в СВ-Пещера с вх.рег.№3121, дв.вх.рег.№3122, том 12, Акт №40 на 14.12.2016 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 04.08.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 01.08.2022

Валидност на процедурата: 12.10.2022

Идентификатор на имота: УПИ VI

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1790.00

Местонахождение на имота: с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик

Начална тръжна цена: 11094.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 2000.00 лв. без ДДС