Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 396

Номер на тръжна процедура: 396

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Шумен

Населено място: обл. Шумен, общ. Шумен, с. Струйно

Област: Шумен

Описание: Поземлен имот с идентификатор 69924.49.3 по кадастрална карта на село Струйно, община Шумен, област Шумен с площ 1644 кв. м., с начин на трайно ползване: "За ремонт и поддръжка на транспортни средства", заедно с построените в него две сгради: сграда с идентификатор 69924.49.3.1 със застроена площ 46 кв. м. с предназначение "Сграда на транспорта" и сграда с идентификатор 69924.49.3.2 със застроена площ 77 кв. м. с предназначение "Сграда на транспорта"

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 24.06.2022

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 21.06.2022

Валидност на процедурата: 04.07.2022

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1644.00

Местонахождение на имота: село Струйно, община Шумен, област Шумен

Начална тръжна цена: 12130.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 650.00 лв. без ДДС

Депозит: 120.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация