Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 394

Номер на тръжна процедура: 394

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: с. Сарая

Област: Пазарджик

Описание: ПИ с идентификатор 65437.67.116 по КККР на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, м. „ПРЕЗ ИРИМА“ с площ от 376 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, Предишен идентификатор: 65437.888.9902, Номер по предходен план: 000037, при съседи: 65437.67.121, 65437.67.122, 65437.501.476, 65437.501.477, 65437.67.115, 65437.67.118, 65437.67.117, актуван с АЧДС №8078/23.02.2022 г., вписан в СВ-Пазарджик с вх.рег.№1450, дв.вх.рег.№1439, том 5, Акт №87 на 28.02.2022 година.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 24.06.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 21.06.2022

Валидност на процедурата: 01.09.2022

Идентификатор на имота: 65437.67.116

Индивидуализация на обекта:

Площ: 376.00

Местонахождение на имота: с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

Начална тръжна цена: 3127.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 300.00 лв. без ДДС

Депозит: 600.00 лв. без ДДС