Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 38

Номер на тръжна процедура: 38

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Видин

Населено място: гр. Видин

Област: Видин

Описание: Поземлен имот с идентификатор №21097.132.480 с площ 3 912 кв.м., ведно с 2 /два/ броя железно решетъчни стълба. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт, находящ се в обл. Видин, общ. Димово, гр. Димово, местност „МЪРТВИНАТА“, актуван АЧДС №3263/09.08.2018 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 11.06.2020

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 08.06.2020

Валидност на процедурата: 11.06.2020

Идентификатор на имота: №21097.132.480

Индивидуализация на обекта:

Площ: 3912.00

Местонахождение на имота: гр. Димово

Начална тръжна цена: 22055.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1200.00 лв. без ДДС

Депозит: 1200.00 лв. без ДДС