Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 330

Номер на тръжна процедура: 330

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: Сарая

Област: Пазарджик

Описание: ПИ с идентификатор 65437.67.115 по КККР на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, местност ПРЕЗ ИРИМА с площ от 418 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, актуван с АЧДС №7633/21.06.2021 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 25.11.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 22.11.2021

Валидност на процедурата: 26.01.2022

Идентификатор на имота: 65437.67.115

Индивидуализация на обекта:

Площ: 418.00

Местонахождение на имота: с. Сарая

Начална тръжна цена: 2150.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 200.00 лв. без ДДС

Депозит: 400.00 лв. без ДДС