Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 320

Номер на тръжна процедура: 320

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: с. Лесичово

Област: Пазарджик

Описание: Сглобяема сграда №1 (едно) с площ от 42.20 (четиридесет и две цяло и двадесет стотни) кв.м., брой етажи: 1 (един), Конструкция: Сглобяема тип “Балканстрой“ с панели АСА върху масивна основа, Година на построяване: 1987 (хиляда деветстотин осемдесет и седма) г., находяща се в с. Лесичово, кв. 39 (тридесет и девети), УПИ №VII-374 (седем римско – триста седемдесет и четири арабско) при граници и съседи: от всички страни УПИ №VII-374, актувана с АЧДС №7651/06.07.2021 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 12.10.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 07.10.2021

Валидност на процедурата: 17.12.2021

Идентификатор на имота: Сграда № 1

Индивидуализация на обекта:

Площ: 42.20

Местонахождение на имота: с. Лесичово

Начална тръжна цена: 2820.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 100.00 лв. без ДДС

Депозит: 500.00 лв. без ДДС