Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 261

Номер на тръжна процедура: 261

Продавач: Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизи-атрични заболявания „Св. Петка Българска” ЕООД, Велинград

Населено място: гр.Велинград, местност"Санаториума"

Област: Пазарджик

Описание: Поземлен имот с идентификатор 10450.151.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1214/06.06.2018г. на изпълнителния директор на АГКК; адрес за поземления имот: местността „Санаториума", гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик; с площ 1014 кв. м., съгласно скица № 15-913946/07.12.2018г.; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Ливада;категория на земята при неполивни условия:8, Стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 151001, при граници на поземления имот: № 10450.152.17, № 10450.151.6, № 10450.151.2 и № 10450.217.54

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 23.04.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 20.04.2021

Валидност на процедурата: 25.06.2021

Идентификатор на имота: 10450.151.1

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1014.00

Местонахождение на имота: местност „Санаториума", гр.Велинград

Начална тръжна цена: 17800.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 890.00 лв. без ДДС

Депозит: 8900.00 лв. без ДДС