Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 219

Номер на тръжна процедура: 219

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: с. Бъта

Област: Пазарджик

Описание: Имот – частна държавна собственост, актуван с АДС №7408/24.11.2020 г., представляващ Ветеринарна лечебница, находяща се в имот с идентификатор 07572.74.476 по КККР на в с. Бъта, общ. Панагюрище, състояща се от два броя сгради: Сграда с идентификатор 07572.74.476.1 със застроена площ 106 кв.м., Брой етажи: 2, Предназначение: Селскостопанска сграда и Сграда с идентификатор 07572.74.476.2 със застроена площ 34 кв.м., Брой етажи: 1, Предназначение: Промишлена сграда.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 16.02.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 11.02.2021

Валидност на процедурата: 26.04.2021

Идентификатор на имота: 07572.74.476.1 и 07572.74.476.2

Индивидуализация на обекта: Сградите представляват ветеринарна лечебница в с. Бъта, общ. Панагюрище

Площ: 140.00

Местонахождение на имота: ПИ с идентификатор 07572.74.476 по КККР на с. Бъта

Начална тръжна цена: 17900.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 900.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС