Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 214

Номер на тръжна процедура: 214

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: с. Карабунар

Област: Пазарджик

Описание: Имот - частна държавна собственост, актуван с АДС №7401/03.11.2020 г., представляващ ПИ №270 с площ 1689 кв.м., за който е отреден УПИ I - Аптека и здравен дом в кв.34 по плана на с. Карабунар, общ. Септември, като регулацията не е приложена, ведно с построената в имота едноетажна сграда - Ветеринарна лечебница със застроена площ 117 кв.м.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 05.02.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 02.02.2021

Валидност на процедурата: 13.04.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта: ПИ №270 за който е отреден УПИ I - Аптека и здравен дом в кв.34, с неприложена регулация

Площ: 1689.00

Местонахождение на имота: с. Карабунар, ул. "Първа" №44

Начална тръжна цена: 16844.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 850.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС