Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 158

Номер на тръжна процедура: 158

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: Панагюрище

Област: Пазарджик

Описание: ПИ с идентификатор 55302.57.533 с площ 8073 кв.м., актуван с АДС 7386/25.08.2020 г., находящ се в гр. Панагюрище, м. ПОД НИКУЛДЕН; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на земята: 9

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 26.10.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 21.10.2020

Валидност на процедурата: 04.01.2021

Идентификатор на имота: 55302.57.533

Индивидуализация на обекта:

Площ: 8073.00

Местонахождение на имота: Панагюрище, м. ПОД НИКУЛДЕН

Начална тръжна цена: 8040.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 450.00 лв. без ДДС

Депозит: 500.00 лв. без ДДС