Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 155

Номер на тръжна процедура: 155

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: Белово

Област: Пазарджик

Описание: ПИ с идентификатор 03592.503.1918 с площ 801 кв.м., актуван с АДС №7187/19.06.2019 г., находящ се в гр. Белово, ул. "Освобождение"; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 14.12.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 09.12.2020

Валидност на процедурата: 30.12.2020

Идентификатор на имота: 03592.503.1918

Индивидуализация на обекта:

Площ: 801.00

Местонахождение на имота: гр. Белово

Начална тръжна цена: 16920.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 800.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС