Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 99

Номер на тръжна процедура: 99

Продавач: ВРАНА ЕАД

Населено място: София

Област: София

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3101.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, Столична община, област София/столица/, одобрени със Заповед № РД-18-31 /03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент и брой нива на обекта 1 /едно/, представляващ АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, находящ се в град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 383. вход „Б ”, етаж 2 /две/, със застроена площ от 90,84 /деветдесет цяло и осемдесет и четири стотни/ квадратни метра, състоящ се от две стаи, кухня, коридор и сервизно помещение, при съседи по архитектурен проект:улица, от две страни двор, коридор и апартамнет № 2 /две/ от вход „Б ” и при съседи по схема от кадастралната карта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 44063.1447.3101.1.2, под обекта: 44063.1447.3101.1.1. и над обекта-няма. заедно с 10,96 % /десет цяло и деветдесет и шест стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на собственост върху поземления имот, върху който е построена сградата, същият с идентификатор 44063.1447.3101, с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, целият с площ по акт за собственост от 818 кв.м./осемстотин и осемнадесет/, а по скица от АГКК-с площ от 810 кв.м. /осемстотин и десет квадратни метра/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 44063.1447.3134, 44063.1447.3307, 44063.1447.3209.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 03.07.2020

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 30.06.2020

Валидност на процедурата: 02.08.2020

Идентификатор на имота: 44063.1447.3101.1.5

Индивидуализация на обекта:

Площ: 90.84

Местонахождение на имота: гр. София, бул. Цариградско шосе №383

Начална тръжна цена: 42000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 840.00 лв. без ДДС

Депозит: 8400.00 лв. без ДДС