Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 96

Номер на тръжна процедура: 96

Продавач: ВРАНА ЕАД

Населено място: София

Област: София

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3101.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-31/03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент и брой нива на обекта I /едно/, представляващ АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, находящ се в град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 383, вход „ Б ”, етаж 2 /две/, със застроена площ от 81,41 /осемдесет и едно цяло и четиридесет и една стотни/ квадратни метра, състоящ се от две стаи, кухня, коридор и сервизно помещение, при съседи по архитектурен проект: улица, апартамент № 2 /две/ от вход „ Б ”, двор, коридор и апартамент № 4 /четири/ от вход ,.Б" и при съседи по схема от кадастралната карта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:44063.1447.3101.1.4 и 44063.1447.3101.1.2, под обекта: 44063.1447.3101.1.1 и над обекта-няма, заедно с 9,82 % /девет цяло и осемдесет и две стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, и толкова идеални части от правото на собственост върху поземления имот, върху който е построена сградата, същият с идентификатор 44063.1447.3101, с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, целият с площ по акт за собственост от 818 кв.м./осемстотин и осемнадесет/, а по скица от АГКК-с площ от 810 кв.м. /осемстотин и десет квадратни метра/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 44063.1447.3134, 44063.1447.3307, 44063.1447.3209

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 19.06.2020

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 16.06.2020

Валидност на процедурата: 29.07.2020

Идентификатор на имота: 44063.1447.3101.1.3

Индивидуализация на обекта:

Площ: 81.41

Местонахождение на имота: гр. София, бул. Цариградско шосе №383

Начална тръжна цена: 37800.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 756.00 лв. без ДДС

Депозит: 7560.00 лв. без ДДС