Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 90

Номер на тръжна процедура: 90

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: с. Рупча

Област: Бургас

Описание: Урегулиран поземлен имот I в кв. 16 по плана на село Рупча, община Руен, одобрен със Заповед № 968/25.09.1979 год. с площ от 684 кв.м., ведно с находящата се в имота масивна жилищна сграда на един надземен етаж - бивш фелдшерски пункт със застроена площ от 68 кв.м., земята и сградата актувани с АЧДС № 9764/23.01.2020 год. и Акт № 9789/19.02.2020 год. за поправка на Акт за частна държавна собственост № 9764/23.01.2020 год.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 22.06.2020

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 17.06.2020

Валидност на процедурата: 27.07.2020

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 684.00

Местонахождение на имота: с. Рупча община Руен

Начална тръжна цена: 21978.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 300.00 лв. без ДДС

Депозит: 3000.00 лв. без ДДС