Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 89

Номер на тръжна процедура: 89

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: гр. Монтана

Област: Монтана

Описание: Поземлен имот с идентификатор 48489.25.781, гр. Монтана, община Монтана, област Монтана по КК и КР, с адрес на поземления имот : град Монтана, с площ от 2012 кв.м., с трайно предназначение на територията : урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, с номер на предходен план 000005700, при съседи48489.25.677; 48489.27.158; 148489.25.780, описан в Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 145, том І, рег. № 1496, дело № 76 от 06.03.2019 г. , в службата по вписванията с вх. № 782 от 06.03.2019 г. с Акт № 159, том 2, дело 299/ 2019 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 15.06.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 10.06.2020

Валидност на процедурата: 19.06.2020

Идентификатор на имота: 48489.25.781

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2012.00

Местонахождение на имота: гр. Монтана

Начална тръжна цена: 61735.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 6174.00 лв. без ДДС

Депозит: 18520.50 лв. без ДДС