Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 88

Номер на тръжна процедура: 88

Продавач: ВРАНА ЕАД

Населено място: София

Област: София

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-31/03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище,представляващ АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, находящ се в град София, Столична община, район Искър,булевард „Цариградско шосе” № 385, вход „Б”, етаж 2 /две/, със застроена площ от 67,69 /шестдесет и седем цяло и шестдесет и девет стотни/ квадратни метра, състоящ се от две стаи, кухня, коридор и сервизно помещение, при съседи по архитектурен проект: двор,апартамент № 6 от вход „А”, апартамент № 5 от вход „А”, улица, апартамент № 5 от вход ,Б” и стълбище и при съседи по схема от кадастралната карта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 44063.1447.3428.1.19, 44063.1447.3428.1.16, и 4063.1447.3428.1.17, под обекта-44063.1447.3428.1.6 и 44063.1447.3428.1.5 и над обекта 14063.1447.3428.1.33 , заедно с 2,63 % /две цяло и шестдесет и три стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, както и 2,2823 % идеални части от правото на собственост от поземления имот , върху който е построена сградата, същият с идентификатор 44063.1447.3428, с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, целият с площ по скица от АГКК от 4 315 кв.м. /четири хиляди триста и петнадесет квадратни метра/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 44063.1447.8, 44063.1447.3429, 44063.1447.3307 и 44063.1447.3210.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 15.06.2020

Начален час на търга: 10:30

Крайна дата за подаване на документи: 10.06.2020

Валидност на процедурата: 22.07.2020

Идентификатор на имота: 44063.1447.3428.1.18

Индивидуализация на обекта:

Площ: 67.69

Местонахождение на имота: гр. София, бул. Цариградско шосе №385

Начална тръжна цена: 34800.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 696.00 лв. без ДДС

Депозит: 6960.00 лв. без ДДС