Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 87

Номер на тръжна процедура: 87

Продавач: ВРАНА ЕАД

Населено място: София

Област: София

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-31/03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, представляващ АПАРТАМЕНТ № 2 /две/, находящ се в град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385, вход „Е”, етаж 1 /едно/, със застроена площ от 46,57 /четиридесет и шест цяло и петдесет и седем стотни/ квадратни метра, състоящ се от стая, кухня, коридор и сервизно помещение, при съседи по архитектурен проект : двор, улица, стълбище и апартамент № 1 от вход „А”, и при съседи по схема от кадастралната карта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 44063.1447.3428.1.1, под обекта- няма и над обекта: 44063.1447.3428.1.15 , заедно с 1,81 % /едно цяло и осемдесет и една стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и 1,5702 % идеални части от правото на собственост от поземления имот , върху който е построена сградата, същият с идентификатор 44063.1447.3428., с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, целият с площ по скица от АГКК от 4 315 кв.м. /четири хиляди триста и петнадесет квадратни метра/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 44063.1447.8, 44063.1447.3429, 44063.1447.3307 и 44063.1447.3210.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 12.06.2020

Начален час на търга: 12:00

Крайна дата за подаване на документи: 09.06.2020

Валидност на процедурата: 21.07.2020

Идентификатор на имота: 44063.1447.3428.1.3

Индивидуализация на обекта:

Площ: 46.57

Местонахождение на имота: гр. София, бул. Цариградско шосе №385

Начална тръжна цена: 24100.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 482.00 лв. без ДДС

Депозит: 4820.00 лв. без ДДС