Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 86

Номер на тръжна процедура: 86

Продавач: ВРАНА ЕАД

Населено място: София

Област: София

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3098.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-31/03.04.2012 г.на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, представляващ АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, находящ се в град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 389, етаж 1 /първи/, със застроена площ от 31,16 /тридесет и едно цяло и шестнадесет стотни/ квадратни метра, състоящ се от стая, кухня, коридор и сервизно помещение, при съседи по архитектурен проект: от две страни двор, апартамент № 4/четири/, коридор и апартамент № 1/едно/ и при съседи по схема от кадастралната карта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 44063.1447.3098.1.1 и 44063.1447.3098.1.4, под обекта- няма и над обекта: няма, заедно с 15,51 % /петнадесет цяло и петдесет и една стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и 7.8334 % идеални части от правото на собственост от поземления имот , върху който е построена сградата, същият с идентификатор 44063.1447.3098., с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, целият с площ по скица от АГКК от 1 632 кв.м. /хиляда шестстотин тридесет и два квадратни метра/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 44063.1447.3097, 44063.1447.3307 и 44063.1447.3122.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 15.06.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 10.06.2020

Валидност на процедурата: 20.07.2020

Идентификатор на имота: 44063.1447.3098.1.3

Индивидуализация на обекта:

Площ: 31.16

Местонахождение на имота: гр. София, бул. Цариградско шосе №389

Начална тръжна цена: 18600.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 372.00 лв. без ДДС

Депозит: 3720.00 лв. без ДДС