Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 81

Номер на тръжна процедура: 81

Продавач: ВРАНА ЕАД

Населено място: София

Област: София

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3101.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен. Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-31/03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент и брой нива на обекта 1 /едно/, представляващ АПАРТАМЕНТ № 2 /две/, находящ се в град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе" № 383, вход „Б ”, етаж 2 /две/, със застроена площ от 58,40 /петдесет и осем цяло и четиридесет стотни/ квадратни метра, състоящ се от стая, кухня, коридор и сервизно помещение, при съседи по архитектурен проек улица, апартамент № 5 /пет/ от вход ,.Б", двор, коридор и апартамент № 3 /три/ от вход ,.Б" и при съседи по схема от кадастралната карта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 44063.1447.3101.1.3 и 44063.1447.3101.1.5. под обекта-44063.1447.3 101.1.1 и над обекта-няма. заедно с 7.04 % /седем цяло и четири стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на собственост върху поземления имот, върху който е построена сградата, същият с идентификатор 44063.1447.3101, с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, целият с площ по акт за собственост от 818 кв.м./осемстотин и осемнадесет/, а по скица от АГКК-с площ от 810 кв.м. /осемстотин и десет квадратни метра/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 44063.1447.3134, 44063.1447.3307, 44063.1447.3209.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 10.06.2020

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 05.06.2020

Валидност на процедурата: 18.07.2020

Идентификатор на имота: 44063.1447.3101.1.2

Индивидуализация на обекта:

Площ: 58.40

Местонахождение на имота: гр. София, бул. Цариградско шосе №385

Начална тръжна цена: 27100.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 542.00 лв. без ДДС

Депозит: 5420.00 лв. без ДДС